Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος:

 • Βιωματική προσέγγιση των θεμάτων
 • Διαθεματικός σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων
 • Ομαδοσυνεργατική και Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Στόχοι μας είναι:

 • Καλλιέργεια των αισθήσεων  με ερεθίσματα και βιώματα από το φυσικό περιβάλλον
 • Κοινωνικοποίηση των παιδιών ως μέλη μιας οργανωμένης ομάδας
 • Ανάπτυξη του λόγου και της έκφρασης
 • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης
 • Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού με διαδραστικά προγράμματα που καλλιεργούν τη φυσική, μουσική αγωγή και την έκφραση μέσα από τις Τέχνες

Μέσω ποιών μεθόδων επιτυγχάνουμε την αποτελεσματική εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας;

 • Με παιγνιώδεις προσεγγίσεις διδασκαλίας, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, δραματοποιήσεις, παραμύθια, προφορική εκμάθηση σύντομων διαλόγων, χρήση καρτελών (flashcards), χρήση της μεθόδου TPR (Total Physical Response)

   και διαφοροποιημένες προσεγγίσεις στα μεγαλύτερα επίπεδα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.

 • Με την εφαρμογή μαθητοκεντρικών, διαθεματικών, καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.
 • Μέσω διαδραστικής διδασκαλίας, με την πολύπλευρη αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλες τις τάξεις.
 • Με την υλοποίηση μαθητικών εργασιών (projects) σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα με σκοπό την χρήση των Αγγλικών.
  teaching english
 • Με τη ενίσχυση της πρωτοβουλιακής, συνεργατικής, διαθεματικής και ανακαλυπτικής-διερευνητικής προσέγγισης.

Γιορτές – where learning can be fun

 • Ενσωματώνονται στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα
 • Δίνουν πρόσθετα ερεθίσματα για την καλλιέργεια και εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας και ευκαιρία γνωριμίας με ελληνικά, βρετανικά και αμερικάνικα ήθη, έθιμα και παραδόσεις
 • Οι μαθητές πάντα επωφελούνται και φεύγουν ενθουσιασμένοι μετά από κάθε τέτοια δραστηριότητα που απλά το μάθημά τους παίρνει διαφορετική μορφή και θέμα.


teaching english    carnival_8    carnival_6